รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายคนธ์พงษ์ ถิ่นมะนาวจิรกุล

กลุ่มบุคลากรกลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมร่วมมือและจัดการอาชีวศึกษาทวิภาค

ที่อยู่

โทรศัพท์064-5965330

อีเมล์

^