เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

 • thumbnail

  นายยุทธนา นารายนะคามิน

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายปิยะ บรรพลา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมพงษ์ ปาภา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายแคล้ว ทองแย้ม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ พิมคีรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสมหวัง มิควาฬ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายขวัญชัย เนตรแสงศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุรชัย จันทนา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรักชาติ เสาร์สูงเนิน

  ครู

 • thumbnail

  นายพิเสกณ์ แก้วยนต์

  ครู

 • thumbnail

  นายถาวร พิมผาสุข

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวิโรจน์ ยาบุษดี

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายพงษ์ธร สุวรรณโชติ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวพิพัฒชา ประภาเพชร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายศานิตย์ ทาแก้ว

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายนราพงษ์ ไขว้พันธ์

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวุฒิพงศ์ สุจันศรี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอรรถชัย เกิดกันชีพ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุชาวดี จันสีหา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายศตวรรษ อ่อนจันทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณรงค์ฤทธิ์ มาใจ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวเกศสุดา ปาภา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายถิรวัฒน์ ฟังค์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวจริญญา เวทชสิทธิ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐวุฒิ จันมณี

  ครูอัตราจ้าง

^