กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา

กลุ่มงานขับเคลื่อนยโยบายอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท.มงคล ชาปะ

  หัวหน้ากลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  นายวัชรากร ยศเฮือง

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสิริกร ปัญญาคำ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา

^