เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางอรุณรัตน์ ตาทุม

  จนท.งานบุคลากร

 • thumbnail

  นายจงรัก พิลาสุตา

  จนท.งานทะเบียน

 • thumbnail

  นางโชติกา มาศิริ

  จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางวริศรา บัวสงเคราะห์

  จนท.งานวิทยบริการและห้องสมุด

 • thumbnail

  น.ส.บังอร นาตะโหนด

  จนท.งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวรรณ จันทนา

  จนท.งานกิจกรรมฯ

 • thumbnail

  นางสาวทาริกา พรมพุทธา

  จนท.งานแนะแนวฯ

 • thumbnail

  นางธนภร ราชพัฒน์

  จนท.งานประชาสัมพันธ์

 • thumbnail

  นางสาววัชนี สุนทราวิรัตน์

  จนท.งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร

  จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นางสาวศรัญญา โปรณะ

  จนท.งานวัดผล

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย สุธงษา

  จนท.งานสวัสดิการฯ

 • thumbnail

  นางนันทพร จันทนา

  จนท.งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวภิญญพัชญ์ อ้วนศิริ

  จนท.งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางคัทลียา ชัยพร

  จนท.งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ นนทจันทร์

  จนท.งานการเงิน

 • thumbnail

  นางณปภัช คตธมาตย์

  จนท.งานส่งเสริมผลิตผลฯ

 • thumbnail

  นางสาวสิริพร หอมพรมมา

  จนท.งานการเงิน

 • thumbnail

  นางสาวสุกัลยา นามราชา

  จนท.งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวรัตนาพรรณ์ ศรีวัดทานัง

  จนท.งานวิจัยฯ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิชา วงศ์สม

  จนท.พัฒนาหลักสูตร ฯ

 • thumbnail

  นางสาวธัญวรัตม์ ศรีนวลอ่อน

  จนท.งานบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา เกตุสิตร

  จนท.งานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นางสาวนพภัสสร อินทบุญศรี

  จนท.งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุทธิดา กุ้งแก้ว

  จนท.งานประกันคุณภาพฯ

 • thumbnail

  นางสาวธนิดา สาวิสัย

  จนท.งานทะเบียน

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ พันธะสุมา

  จนท.งานสื่อการเรียนการสอน+จนท.ห้องอินเตอร์เน็ต

 • thumbnail

  นางสาวสวภัทร จันทร์สว่าง

  จนท.งานบริหารงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวอริสา สารวงษ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย

 • thumbnail

  นายวีระวัฒน์ โคตรสารี

  จนท.งานลูกเสือและเนตรนารี

^