บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บริหาร

 • thumbnail

  นายพลสิทธิ์ เชื้อเหรียญทอง

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ศูนย์ข้อมูล

 • thumbnail

  นายกรรัก พร้อมจะบก

  หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 • thumbnail

  นางบังอร เลขตะระโก

  เจ้าหน้าที่งาน

 • thumbnail

  นายประจิตร์ เลขตะระโก

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน (ดูแลระบบ)

 • thumbnail

  นายเกรียงศักดิ์ เลขตะระโก

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน

 • thumbnail

  นาสาวสุวนันท์ กอศรีรมย์

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน

 • thumbnail

  นายเสกสรร จันทะนนตรี

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน

 • thumbnail

  นางสาวสวรินทร์ จันทร์สว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งาน

 • thumbnail

  นางโชติกา มาศิริ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

^