แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๋

 • thumbnail

  นางสาววิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นางจรัสศรี แก้วอาสา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกรกต ศรีสันต์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวณัฎฐนันท์ สมันพร้อม

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวพนาวัลย์ ผลสุวรรณ

  ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอาณัติ ศรีบุรินทร์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาวี แก่วใจ

  ครูอัตราจ้าง

^