แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายรักษ์พล มีด้วง

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายวารินยา ขันศิลา

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นายสมหมาย นรนิติไธสง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทวี กุลเกตุ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ พรอินทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นายอัศวิน สัตตาคม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวีรศักดิ์ ตาทุม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายตะวัน ทองแสนไกร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา สนธิมูล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนุกูล ศรีภูทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประทีป อินทจันทร์

  ครูชำนาญการ

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายวิชา แต่งสุวรรณ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายพีรพงษ์ อ้วนศิริ

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายกิตติศักดิ์ วีระคุณ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายสุวิทย์ หอมพรมมา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอนุสรณ์ เรียนทิพย์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐพงศ์ สาระพันธ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายกฤษดา ณัฐธนสกุล

  ครูอัตราจ้าง

^