แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 • thumbnail

  นายวรฤทธิ์ คำแก้ว

  ครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายรณภูมิ มัฐผา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเกรียงศักดิ์ เลขตะระโก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายจิตภาณุ นาคเสน

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายเอกลักษณ์ แก้วศิริ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ อินทะยศ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวสุปรียา ประไพพันธ์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางภัทรลดา แต่งสุวรรณ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายวัชรากร ยศเฮือง

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเลิศมงคล สุขสมบูรณ์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณภัทรพงศ์ บุญโสม

  ครูอัตราจ้าง

^