กลุ่มสารสนเทศและการติดตาม

กลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวศศิธร อินกอง

  หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ กอศรีรมย์

  เจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  นายเอกลักษณ์ แก้วศิริ

  เจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลอาชีวศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา พลเตมา

  พนักงานราชการ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย

 • thumbnail

  นางสาวอริสา สารวงษ์

  เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเลย

^