รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวศศิธร อินกอง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

รายละเอียดหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและการติดตามประเมินผลการอาชีวศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์088-5721313

อีเมล์

^