รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวสิริกร ปัญญาคำ

กลุ่มบุคลากรกลุ่มงานขับเคลื่อนยโยบายอาชีวศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา

ที่อยู่

โทรศัพท์084-2190272

อีเมล์

^