ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ

 • thumbnail

  ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ ป้อมสุวรรณ

  รองผู้อำนวยการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายนรังสรรค์ ศรีน้อย

  หัวหน้างานกิจกรรมฯ

 • thumbnail

  นายอัศวิน สัตตาคม

  หัวหน้างานปกครอง

 • thumbnail

  นางพัฒนา อินทะยศ

  หัวหน้างานสวัสดิการฯ

 • thumbnail

  นางสาวเบญญาภา พิทักษ์ตุลยา

  หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

 • thumbnail

  นางสิริวรรณ กริอุณะ

  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์

  หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุภาวรรณ จันทนา

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา เกตุสิตร

  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

 • thumbnail

  นายพิชัย เพียซ้าย

  เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 • thumbnail

  นางสาวทาริกา พรมพุทธา

  เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพฯ

 • thumbnail

  นางสาวนพภัสสร อินทบุญศรี

  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย คำจันทร์ดี

  เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

 • thumbnail

  นางสาวศรัญญา โปรณะ

  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

^