ฝ่ายบริหาร


 

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายกุล อักษรนู

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายรณภูมิ มัฐผา

  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

 • thumbnail

  นางสาวรุ่งทิพย์พร เสน่หา

  หัวหน้างานวัดผล

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์

  หัวหน้างานวิทยบริการฯ

 • thumbnail

  นายวันชัย บุตรดา

  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  นายกัมปนาท ศรัทธาสุข

  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ยะคำป้อ

  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีบัณฑิต

 • thumbnail

  นางสาวกัลยาณี ศรพรหม

  หัวหน้าสำนักงานอาชีวศึกษา จ.เลย

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ พันธะสุมา

  จนท.งานสื่อการเรียนการสอน+ห้องอินเตอร์เน็ต

 • thumbnail

  นางสาวศรัญญา โปรณะ

  จนท.งานวัดผล

 • thumbnail

  นางวริศรา บัวสงเคราะห์

  จนท.งานวิทยบริการฯ

 • thumbnail

  นางสาววันเพ็ญ ทองเพ็ชร

  จนท.งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.หญิงนันทิชา วงศ์สม

  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร

^