แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ช่างกลโรงงาน

 • thumbnail

  นายรักษ์พล มีด้วง

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายวารินยา ขันศิลา

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นายสมหมาย นรนิติไธสง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายทวี กุลเกตุ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสุวัฒน์ พรอินทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ปัญญาศรี

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นายอัศวิน สัตตาคม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายวีรศักดิ์ ตาทุม

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายตะวัน ทองแสนไกร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสุพัตรา สนธิมูล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนุกูล ศรีภูทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประทีป อินทจันทร์

  ครูชำนาญการ

^