รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกาญจนา อาจปาสา

กลุ่มบุคลากรงานสวนพฤกษศาสตร์ ฯ

ตำแหน่งผู้ช่วย จนท.งานสวนพฤกษ ฯ

รายละเอียดผู้ช่วย จนท.งานสวนพฤกษศาสตร์ ฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์091-7652859

อีเมล์

^