บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

ช่างยนต์

 • thumbnail

  นายสมยศ ประถานัง

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  นายณภัทรพงศ์ ชัชวาลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท.มงคล ชาปะ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ยะคำป้อ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย บุตรดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายบุญมี จันปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ทาวงษ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปรมินทร นามราชา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนาชัย จันทรศรี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธวัชชัย ไชยวาน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์

  ครู

 • thumbnail

  นายบรรพต ไชยคีนี

  ครู

^