รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพช่างไฟฟ้า ระดับ ปวส. (2556)

^