นักศึกษา ปวช.1 แผนกช่างไฟฟ้า ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าภูเขียว

^