พิธีมอบชุดฝึกการเรียนการสอนและทุนการศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

^