มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เทคโนโลยีและมาตรฐานการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา บริหารจัดการ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 
 
 

 

วิทยาลัยเทคนิคเลย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ เป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ได้ โดยเน้นการแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี

โครงสร้างหลักสูตร

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ . ศ . 2546)

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546