มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เทคโนโลยีและมาตรฐานการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา บริหารจัดการ

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยึดผู้เรียน

เป็นสำคัญ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
 
 

 

 • มาตรฐานสื่ื่ื่ออาชีวศึกษา

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา <Click>

  - การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา <Click>

  - การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา <Click>

  - มาตรฐานสื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา <Click>

 • การนำเสนอการบรูณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง <Click>
 • แบบสังเกตคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค<Click>

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่างๆและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน

ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ้มเป้าหมายเฉพาะ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิจ
8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • โครงการนิเทศการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคเลย
 • โครงการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนต่อคุณภาพการสอนของครู
 • โครงการอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมุ่งพัฒนาผู้เรียน
  ให้มีคุณลักษณะ 3 D
 • โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ