กิจกรรมแผนก ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลนักเรียน หลักสูตร บุคลากร หน้าหลัก


 
 

ประวัติแผนกวิชาช่างยนต์  

                            แผนกวิชาช่างยนต์ได้ทำการเปิดการเรียนการสอน เมื่อปี พุทธศักราช 2515  โดยได้เปิดสอนหลาย
              ระดับดังนี้

                             พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับ ปวช.
                             พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับ ปวส.
                             พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวช.( ระบบทวิภาคี )
                             พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปวส. ( รับผู้จบ ม.6 )
                             พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับ ปวส. (ระบบทวิภาคี )

              วัตถุประสงค

  • เพื่อให้มีความรู้ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพช่างยนต์ในระดับช่างฝีมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้งานในการศึกษา ค้นคว้าแก้ไขปัญหาและติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในงานอาชีพช่างยนต์
  • เพื่อให้สามารถสร้างงานและดำเนินกิจการในอาชีพช่างยนต์ โดยการจัดการให้เป็นเชิงธุรกิจ
  • เพื่อให้มีเจตคติต่ออาชีพช่างยนต์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ขยันประหยัด ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีนิสัยในการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชา ประณีตและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • เพื่อให้เป็นผู้มีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงามในทางการทำงาน การอยู่ร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว หน่วยงาน ท้องถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักในปัญหาและความสำคัญสิ่งแวดล้อม

 
 

 

 
 

ระบบคอมมอนเรล

    
    
     
 

  

 
 

 

 
 

บทความและงานวิจัย วันที่เผยแพร่
    
17 มีนาคม 2553
    
17 มีนาคม 2553
    
17 มีนาคม 2553
    
17 มีนาคม 2553
    
 
 
 
 

 

 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยเทคนิคเลย

หน้าหลัก บุคลากร หลักสูตร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลวัสดุ กิจกรรมแผนก